Plugit Finland Oy:n verkkopalvelun käyttöehdot

Plugit Tausatjärjestelmän Käyttöehdot uudistuvat!
Uudet käyttöehdot astuvat
voimaan 1.12.
Voit lukea uudistuneet käyttöehdot täältä: Taustajärjestelmän käyttöehdot


1. Yleistä verkkopalvelujen käyttämisestä


Tervetuloa Plugit Finland Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) verkkopalveluun (jäljempänä ”Palvelu”). Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Ehdot”) koskevat kaikkia käyttäjän toimia Palvelussa riippumatta siitä, millä päätelaitteella Palvelua käytetään. Tiettyjen Palvelun osioiden tai toimintojen (kuten verkkokaupan ja keskustelupalstan) käyttäminen saattaa edellyttää rekisteröintiä, ja niihin saatetaan lisäksi soveltaa Palvelussa erikseen annettavia erityisehtoja tai -ohjeita.

Käyttäjää kehotetaan tutustumaan näihin Ehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä. Palvelun käyttäminen on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä ja Palvelussa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita. Mikäli Palvelun osion käyttäminen edellyttää rekisteröintiä, käyttäjän tulee vakuuttaa tutustuneensa Ehtoihin ja sitoutuvansa noudattamaan niitä rekisteröinnin yhteydessä. Lisäksi käyttäjä on Palvelua käyttäessään velvollinen noudattamaan kulloinkin soveltuvaa lainsäädäntöä sekä hyvää tapaa.

2. Palveluntarjoaja


Plugit Finland Oy (y-tunnus: 2513960-7)
Eteläväylä 12
28610 Pori
Puhelin: 0207 350 330

3. Palvelun käyttäminen

3.1 Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua ja Palvelun muutokset


Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden Ehtojen ja Palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Palvelun käyttäminen on sallittua ainoastaan Käyttäjän omaan, ei-kaupalliseen käyttöön.

Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata tai jäljentää Palvelua ja sen sisältöä tai niiden osaa eikä sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa yleisön saataviin sitä, ellei näissä Ehdoissa niin ole erikseen mainittu. Mikäli Palveluun on sisällytetty nimenomainen mahdollisuus välittää Palvelun sisältöä sosiaalisen median palveluihin (ns. sosiaalisen median painikkeet), ei välittämisen tällöin katsota loukkaavan näitä Ehtoja eivätkä nämä Ehdot siten rajoita kyseisen ominaisuuden hyödyntämistä. Käyttäjällä on lisäksi oikeus ottaa Palvelun sisällöstä tuloste tai kopio tai tallentaa kopio omalle päätelaitteelleen ainoastaan omaan yksityistä käyttöään varten. Käyttäjän tulee säilyttää kaikissa tällaisissa tulosteissa ja tallenteissa kaikki Palvelun sisältämät tekijänoikeuksiin ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.

Palvelu ja sen sisältö tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta muuttaa Palvelua tai sen sisältöä, mukaan lukien Palvelussa kuvatut tuotteet tai hinnat, lisätä ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai päinvastoin. Palveluntarjoajalla on myös oikeus milloin tahansa rajoittaa Palvelun tai sen osioiden käyttämistä taikka keskeyttää tai lopettaa Palvelun, sen sisällön tai minkä tahansa osion tarjoaminen kokonaan. Mikäli käyttäjä on toiminut näiden Ehtojen, Palvelussa erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Palveluntarjoajalla on oikeus estää käyttäjän pääsy Palveluun ja kieltää Palvelun käyttäminen jatkossa.

3.2 Rekisteröitymistä edellyttävät osiot


Jotkin Palvelun osiot saattavat edellyttää rekisteröitymistä edellä kuvatun sisältöisen käyttöoikeuden saamiseksi. Rekisteröintiä edellyttävien osioiden käyttäminen voidaan rajata ainoastaan luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin osiokohtaisesti. Mahdollisiin keskusteluihin osallistuminen saatetaan rajoittaa tapahtuvaksi nimimerkein tai vastaavanlaisin käyttäjätunnuksin tai vain omalla nimellä.

Käyttäjän tulee rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi antaa rekisteröinnin yhteydessä pyydetyt tiedot oikeina. Väärien tietojen antaminen on kielletty, ja se saattaa johtaa seuraamuksiin.

Käyttäjän tulee luoda itselleen rekisteröinnin yhteydessä käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Mikäli käyttäjä havaitsee tunnuksiaan käytetyn väärin, käyttäjän tunnukset ovat joutuneet ulkopuolisen tietoon tai käyttäjällä on syytä epäillä näin tapahtuneen tai tunnuksiaan väärinkäytettävän, käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa asiasta Palveluntarjoajalle, jolla on oikeus jäädyttää tai sulkea käyttäjän tunnukset.

3.3 Käyttäjän Palveluun tuottama sisältö


Käyttäjällä voi olla mahdollisuus välittää Palveluun sisältöä Palvelun tietyissä osioissa (kuten keskustelupalstalla). Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle ajallisesti ja maantieteellisesti rajoittamattoman oikeuden korvauksetta ja vapaasti julkaista ja välittää käyttäjän tuottamaa sisältöä Palvelussa ja sen markkinoinnissa sekä Palveluntarjoajan ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten muussa liiketoiminnassa missä tahansa mediassa.

Käyttäjä on vastuussa Palveluun välittämästään sisällöstä ja siitä, ettei sisältö loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia. Käyttäjä sitoutuu olemaan julkaisematta tai välittämättä Palvelussa mitään lain tai hyvän tavan vastaista tai muutoin sopimatonta, kolmansien oikeuksia loukkaavaa tai halventavaa, Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille haitallista tai vahingollista tai muulla tavoin julkaistavaksi soveltumatonta sisältöä. Lisäksi käyttäjä sitoutuu olemaan julkaisematta tai välittämättä oikeudettomasti mitään tuotteita tai palveluita mainostavaa sisältöä Palvelussa.

Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet tallentaakseen ja välittääkseen sisältöä Palveluun, mukaan lukien Palveluntarjoajan sisältöön kohdistuvat edellä mainitut käyttöoikeudet. Käyttäjän ei tule välittää Palvelussa mitään sellaista kolmannen osapuolen tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua sisältöä, jonka välittämiseen Palvelussa käyttäjä ei ole saanut oikeudenhaltijan lupaa. Esimerkiksi valokuvan tallentaminen ja välittäminen Palvelussa edellyttää suostumusta sekä valokuvaajalta että kuvassa tunnistettavasti esiintyvältä henkilöltä.

Palveluntarjoaja ei tarkasta käyttäjän Palvelussa julkaisemaa tai välittämää sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Palveluntarjoaja voi kuitenkin milloin tahansa poistaa käyttäjän Palveluun välittämän sisällön, jonka Palveluntarjoaja katsoo olevan näiden Ehtojen vastainen. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa käyttäjälle aineiston poistamisesta etu- tai jälkikäteen.

3.4 Käyttäjän muut velvollisuudet


Käyttäjä ei saa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää häiritä Palvelun toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua millään tavoin. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta Palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen Palveluun.

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua (a) PlugIt Finland Oy:n edustajana esiintymiseen; (b) sellaiseen otsikko- tai tunnistetietojen väärentämiseen tai käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään Palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä; (c) muunlaiseen väärien tietojen antamiseen; (d) muiden käyttäjien henkilötietojen keräämiseen tai tallentamiseen; (e) roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen tai (f) muihin lain tai hyvän tavan vastaisiin toimiin.

4. Henkilötiedot ja evästeet

Palveluntarjoaja käsittelee Palvelun välityksellä saatavia käyttäjää koskevia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan PlugIt Finland Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin rekisteriselosteeseen, jossa kuvataan tarkemmin henkilötietojen käsittelyä PlugIt Finland Oy:ssä. PlugIt Finland Oy:n asiakasrekisteriin rekisteröityneet saavat myös Vihreä Kaista –uutiskirjeen

Palvelun välityksellä voidaan evästeiden ("cookies") tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätä käyttäjän päätelaitteeseen tai Palvelun käyttämiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, miltä sivulta käyttäjä on saapunut Palveluun, mitä selainta käyttäjä käyttää tai milloin ja mitä Palvelun osioita käyttäjä on selannut. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle Palvelun välityksellä.

Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Palvelun käyttäjämäärien ja muiden Palvelun käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Saatujen tietojen avulla Palvelun toimintaa voidaan analysoida ja kehittää käyttäjälle paremmaksi ja yksilöidymmäksi. Lisäksi kerätyn tiedon avulla käyttäjälle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia Palvelussa sekä Palvelun ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä.

Käyttäjä voi estää evästeiden toiminnan niin halutessaan muuttamalla omia selainasetuksiaan. Käyttäjän tulee kuitenkin huomioida, että evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti Palvelun tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen kokonaan.

5. Palvelun sisältämät linkit ulkopuolisille sivustoille ja ulkoiset linkit Palveluun

Palvelu voi sisältää linkkejä verkkosivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Linkitetyt sivustot eivät ole millään lailla Palveluntarjoajan hallinnassa eikä Palveluntarjoaja valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä. Palveluntarjoaja ei vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Ulkopuolisille sivustoille johtavien linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Palvelusta, ja käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ja ohjeistuksiin ennen kyseisen sivuston käytön aloittamista.

Palveluun on sallittua johtaa ulkopuolisilta sivustoilta linkkejä. Tällainen linkki tulee esittää tavanomaisena hyperlinkkinä, ja linkin tulee avautua itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen. Linkin tulee myös edellyttää käyttäjän aktiivista painallusta avautuakseen. Ulkopuolisen sivuston sisältämä linkitys Palveluun ei saa vaikuttaa haitallisesti Palveluntarjoajan maineeseen, eikä linkki saa myöskään sisältää Palveluntarjoajan tavaramerkkejä kuviomuodossa.

Palvelun sisältämät linkit ulkopuolisille sivustoille ja ulkopuoliset linkit Palveluun eivät osoita mitään Palveluntarjoajan ja linkittävän tai linkitetyn kolmannen tahon välisestä suhteesta.

6. Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältö, kuten artikkelit ja muut tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit ja tunnukset sekä ohjelmistot ovat Palveluntarjoajan tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muulla immateriaalioikeuslainsäädännöllä.

Kaikki Palveluun ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppaneille. Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

7. Vastuunrajoitukset


Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa siitä, että Palvelu on käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista. Palvelu ja sen sisältö tarjotaan käyttäjälle ”sellaisina kuin ne ovat”.

Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun, sen sisällön tai Palvelun kautta välitettävien tietojen tietoturvaa eikä vastaa siitä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa käyttäjän Palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat Palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä taikka näistä Ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Joka tapauksessa Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Käyttäjä vapauttaa Palveluntarjoajan ja kaikki sen työntekijät, johtajat ja sen lukuun toimivat vastuusta kaikkien sellaisten kanteiden ja vaateiden osalta, jotka aiheutuvat käyttäjän Palvelun käytöstä.

8. Ehtojen muutokset


Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu. Käyttäjä hyväksyy Ehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua ilmoitushetken jälkeen.

9. Sovellettava lainsäädäntö ja riitojenratkaisu


Palvelun käyttämiseen ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Satakunnan käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.