Tietosuojaseloste

Uusi tietosuojaseloste astuu voimaan 1.12.

Voit lukea vanhan rekisteriselosteen täältä: Plugit Rekisteriseloste (Vanha)

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1.Rekisterinpitäjä

PlugIt Finland Oy
Eteläväylä 12
28610 Pori
y-tunnus: 2513960-7

2.Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esa Griffiths
Plugit Finland Oy
Puhelin 0207 350 330
Sähköposti: esa.griffiths@plugit.fi

3.​Rekisterin nimi

Plugit Finland Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva Plugit asiakastietorekisteri.

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakkuuden tai muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen ja hallinnointi, analysointi ja kehittäminen, kuten

  • asennus-, katselmus- tai huoltopalvelun taikka muun palvelun toteuttaminen
  • tuotteen toimittaminen tai muun sopimuksen toteuttaminen
  • taustajärjestelmäpalvelun tarjoaminen
  • yhteydenpito asiakkaaseen, mukaan lukien sähköinen asiakasviestintä;

 • Plugit Finlandin oman sekä Vihreä Kaista -palvelun uutiskirjeen toimittaminen
 • analysointi ja tilastointi;
 • rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja kehittäminen;
 • rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi esimerkiksi asiakkaan ostohistoriatietojen tai muiden tietojen perusteella luotujen profiilien avulla;
 • mielipide- ja markkinatutkimukset; ja
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset, jotka eivät ole ristiriidassa edellä kuvattujen käyttötarkoitusten kanssa.

5.​Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja ja niiden muutostietoja: Rekisteröidyn perustiedot, kuten:

 • etu- ja sukunimi
 • syntymävuosi
 • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ammattia tai asemaa työyhteisössä koskevat tiedot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen sekä palveluiden ja sisältöjen käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten:

 • rekisterinpitäjän palveluja koskevat rekisteröitymistiedot (esim. verkkokaupan ja taustajärjestelmäpalvelun käyttäjätunnukset ja salasanat);
 • rekisteröidyn autoa koskevat tiedot, ja mahdolliset muut rekisteröidyn antamat profilointi- ja kiinnostustiedot;
 • ostamista koskevat tiedot, kuten ostettuja tuotteita ja palveluita koskevat tiedot, mukaan lukien tuotteiden takuutiedot, sekä maksamista, laskutusta ja perintää koskevat tarpeelliset tiedot, kuten luottokorttitiedot;
 • tuotteiden tai palveluiden toimittamista varten tarpeelliset, rekisteröidyn kiinteistöä tai asumista koskevat tiedot, kuten tieto rekisteröidyn käyttämästä sähköyhtiöstä;
 • tuotteiden käyttöön liittyvät tiedot, kuten latausfrekvensseihin ja -määriin liittyvät tiedot sekä latausoikeuksiin liittyvät tiedot;
 • sijaintitiedot (esimerkiksi taustajärjestelmäpalvelussa GPS:n avulla lasketut koordinaatit, jos asiakas on tätä varten antanut nimenomaisen luvan);asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien asiakaspalvelupuheluiden taltioinnit;
 • palautteet ja reklamaatiot, mukaan lukien virhe- ja tuotevastuuseen liittyvät tiedot;
 • rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden ja sisältöjen käyttöä koskevat selailutiedot ja muut tiedot, mukaan lukien rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja;
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden hyödyntäminen ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä suoramarkkinointiluvat ja –kiellot;

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia tietoja saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisterinpitäjän suorittaessa rekisteröidylle sähköauton latureihin liittyviä asennus- ja katselmuspalveluja sekä rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjän markkinointitoimenpiteisiin. Tietoja saadaan myös rekisterinpitäjän verkkokaupan tai muiden sähköisten palveluiden välityksellä, jolloin tietoja voidaan kerätä myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Lisäksi rekisteröidylle asennettu latauslaite välittää rekisterinpitäjälle tietoja mm. käyttöpaikasta sekä latauslaitteen käytöstä (mm. latausfrekvenssi ja – määrät). Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä.

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa sekä toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä tavalla. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja rekisterinpitäjän huolellisesti valitsemille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tällaista tietojen luovuttamista. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen omaan suoramarkkinointirekisteriinsä lain sallimissa rajoissa.

Rekisteriin kerättävät tiedot siirretään myös Vihreä Kaista -palvelun (www.vihreakaista.fi) henkilörekisteriin. Muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Rekisterinpitäjä on kuitenkin oikeutettu lainsäädännön sallimin tavoin luovuttamaan henkilötietoja esimerkiksi liiketoiminnan myyntiin liittyvissä tilanteissa. Lisäksi rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja mm. tilastointi- ja analysointitarkoituksiin siten, etteivät luovutettava tiedot ole yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön (esimerkiksi sähköyhtiöille tietoja latausfrekvensseistä ja -määristä). Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos siirto on kuitenkin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa tällöin henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8.​Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy sähköisen rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

9.Tarkastus-, ​kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin lähettämällä rekisterinpitäjälle tarkastuspyyntö. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu tai se voidaan vaihtoehtoisesti tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään