fbpx

Sähköajoneuvojen latausratkaisu ammattiliikenteelle

Ammattiliikenteen sähköistyminen on nopeinta julkisessa liikenteessä, mutta akkukokojen kasvu ja toisaalta polttoainekustannusten nousu vauhdittavat siirtymää myös raskaan liikenteen puolella. Etenkin kaupunkien keskustoissa päästöttömät ja hiljaiset sähköajoneuvot pääsevät oikeuksiinsa.

Raskas kalusto edellyttää tehokasta latausinfrastruktuuria sijoitettuna logistisesti keskeisiin sijainteihin. Sähköajoneuvojen yleistyminen tuo väkisinkin uusia kulmia ammattiliikenteen suunnitteluun. Kun dieseliä tulee tankkausletkusta aina samalla paineella, latausratkaisuja on laidasta laitaan.


Tavaraliikenne kulkee teitä pitkin

EU-lainsäädännön mukaan Suomen tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 39 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja Suomi on sitoutunut vähentämään kotimaan liikenteen päästöjä vähintään 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Vuoteen 2045 mennessä Suomessa tavoitellaan nollapäästöistä liikennettä.

Tieliikenteen osuus kotimaan liikenteen päästöistä on 94 prosenttia. Vuonna 2020 kotimaan tieliikenteen hiilidioksidipäästöt olivat yhteensä 9,9 miljoonaa tonnia. Tavaraliikenteen osuus tästä on 3,3 miljoonaa tonnia.

Suomen maanteillä kuljetettiin vuonna 2020 yhteensä 259,5 miljoonaa tonnia tavaraa kun rautatieliikenteessä vastaava luku oli 22,2 miljoonaa tonnia. Perävaunullisten kuorma-autojen ja ilman perävaunua kulkevien kuorma-autojen osuus kuljetetuista tonneista on lähes 90 prosenttia. Kuorma-autoliikenteessä suurin osa tieliikenteen kuljetussuoritteesta syntyy kokonaispainoltaan yli 60 tonnin kalustoluokassa.

Liikenteen päästöjen vähentäminen edellyttää, että päästötavoitteissa on keskityttävä entistä enemmän raskaisiin ajoneuvoihin.

Julkisen sektorin rooli tilaajana tärkeä

Tällä hetkellä valtaosa raskaan kaluston kilometreistä ajetaan dieselpolttoaineella.

Päästöjen määrää voidaan laskea pienentämällä joko ajettujen kilometrien määrää tai yksittäisten liikennevälineiden kuluttamaa polttoainemäärää. Raskaimpien ja pidempien yhdistelmien osuus on kasvanut huomattavasti viime vuosina ja kuormakokojen kasvattaminen on onnistunut pienentämään ajettujen kokonaiskilometrien määrää.

Mikäli ajokilometrejä ei ole mahdollista pienentää, polttoaineiden kulutusta voidaan vähentää siirtymällä sähköiseen liikenteeseen.

Julkisella sektorilla on merkittävä rooli autokannan uudistamisessa sähköiseen suuntaan. Erilaisten liikenteen palveluiden tilaajina muun muassa kunnilla on vaikutusvaltaa kuljetuksia hoitavan kaluston käyttövoimaan, sillä palveluita tilataan vuositasolla n. 880 miljoonalla eurolla.

EU:n puhtaiden ajoneuvo- ja palveluhankintojen muutosdirektiivi ohjaa julkisen sektorin ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoja puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen suuntaan. Direktiivissä asetetaan prosentuaaliset vähimmäishankintatavoitteet ajanjaksolle 2.8.2021-31.12.2025. Suomelle asetettujen tavoitteiden mukaan linja-autojen ajoneuvo- ja palveluhankinnoista 41 prosenttia tulee olla puhtaita eli vaihtoehtoisella polttoaineella (biopolttoaine, sähkö, kaasu tai vety) kulkevia ja kuorma-autojen hankinnoista 9 prosenttia.

Pikalinkit

1. Mitä raskaan kaluston latausratkaisussa tulee ottaa huomioon?

Raskaan kaluston latausratkaisuissa on paljon huomioitavaa, eli käytännössä jokainen latauskonsepti pitää räätälöidä ajoneuvokaluston, käyttöympäristön sekä ajoreittien mukaan. Kuskin työergonomia latauslaitteella, esteetön operointi sekä suuret sähkövirrat ovat niin ikään huomioon otettavia seikkoja.

Sähköistetyn kaluston lataus tulisi suunnitella ajoissa ja mukauttaa se palvelemaan bisnestä parhaalla mahdollisella tavalla. Latausratkaisuun ei kannata suhtautua ylimääräisenä kustannuseränä, joka pyritään hoitamaan mahdollisimman halvalla, sillä pahimmassa tapauksessa yritystoiminnan kanssa huonosti yhteensopivat latausratkaisut laajenevat koskemaan koko bisnestä, kun kalusto ei liiku.

Latausratkaisun suunnittelu olisi hyvä aloittaa samalla kun ajoneuvokalustoa valitaan. Kun latausratkaisun suunnittelussa voidaan alusta lähtien ottaa huomioon kalusto, reitit ja kuormat, lopputuloksena on optimoitu latausratkaisu.

Paras lopputulos saavutetaan kun samaan suunnittelupöytään saadaan asiakas, ajoneuvovalmistaja ja latausratkaisun toimittaja. Plugitin toimittamia linja-autojen latausratkaisuja suunniteltaessa tämä kolmikantamalli alkaa olla jo vakiintunut käytäntö.

Milloin lataaminen tapahtuu?

Kun puhutaan ammattiliikenteestä, on ensiarvoisen tärkeää, että autot ovat liikkeellä mahdollisimman paljon. Liiketoiminnan näkökulmasta kaikkein kalleinta aikaa on se, kun kalusto seisoo. Käytännössä lataaminen kannattaa toteuttaa öisin, kuormauksen aikana tai lakisääteisillä lepotauoilla.

Mahdollisimman suuri latausteho ei aina ole se kustannustehokkain keino, sillä suuri latausteho edellyttää todella isoja akkukokoja ollakseen järkevä toteuttaa. Mitä pidempään auto seisoo, sitä pienempi latausteho riittää. Toisaalta jos autoa lastataan hyvin lyhyen aikaa, suurteholataus lastauslaiturilla voi olla järkevämpi toteutustapa, jotta auto saadaan nopeasti liikkeelle ja toisaalta myös lastausalue vapaaksi seuraavaa lastausta varten.

Sähköisen fleetin lataus

Kun ladataan fleetiä eli isompaa ajoneuvojoukkoa, älykkäiden latausratkaisujen merkitys kasvaa.

Kuormanhallinnalla saadaan varmistettua että useampi auto voi ladata yhtä aikaa ja virtaa riittää kaikille, mutta älykäs latausteknologia mahdollistaa vielä pidemmälle viedyt ratkaisut.

Latauskentällä voidaan latausta ohjata niin, että esimerkiksi ajojärjestyksessä ensimmäisenä oleva auto saa eniten virtaa ja latautuu siihen mennessä, kun ajo alkaa. Vastaavasti autot, joiden vuoro on vasta iltapäivällä, saavat latausvirtaa kun kapasiteettia vapautuu.

Latausratkaisun skaalaaminen

Kun latausratkaisun suunnitteluvaiheessa on otettu huomioon tulevaisuus ja lisääntyvät latausmäärät, latausjärjestelmän skaalaaminen käy kivuttomasti.

Alkuvaiheen investointi järjestelmän valmiuteen poistaa esteitä tulevaisuudessa tapahtuvan joustavan ja nopean laajentumisen tieltä. Ladattavan kaluston lisääntyminen kannattaa huomioida mitoittamalla latausjärjestelmä vähintään viiden tai parhaillaan kymmenen vuoden ajanjaksolle.

2. Raskaan kaluston latausratkaisun hyödyt logistiikkayritykselle

Kuljetusyritysten asiakkaat asiakkaat painottavat yhä enemmän ympäristönäkökulmia kilpailuttaessaan palveluntarjoajia. Sähköön siirtyminen tuo myös säästöä polttoainekustannuksissa. Hyvällä suunnittelulla toteutettu sähköistyminen tuo liiketoimintaan ennustettavuutta ja käyttövarmuutta.

Säästöt polttoainekustannuksissa kuolettavat investoinnin nopeasti

Raskaan kaluston kohdalla säästöt polttoainekustannuksissa ovat helposti laskettavissa, yleisesti ottaen käyttökustannukset kilometriä kohden ovat sähköisellä ajoneuvolla noin neljäsosa dieselkäyttöiseen verrattuna. 

Älykäs latausjärjestelmä myös mahdollistaa energiankäytön optimoinnin, eli ajoneuvojen lataus voidaan ajoittaa sellaiseen ajankohtaan, kun sähkö on edullista.

Näiden osalta tehdyt investoinnit latausratkaisuihin saadaan nopeasti kuoletettua, kun lähdetään vertaamaan kulutusta dieselkäyttöisiin kokonaisuuksiin.

Lisää vauhtia liiketoimintaan

Päästövähennystavoitteiden kiristyessä yhä useampi kuljetuspalveluita ostava yritys tulee painottamaan vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä kuljetusten järjestämisessä. Volvon teettämän tutkimuksen mukaan yritykset ovat valmiita maksamaan enemmän kuljetusyrityksille, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alhaisemmat.

Siirtyminen sähköiseen liikenteeseen on ennen kaikkea kilpailuetu kuljetussopimuksia kilpailutettaessa. 

Lataus on kalleinta silloin kun se ei toimi

Ammattiliikenteessä bisnes pyörii jos kaluston pyörät pyörivät. Kun auto seisoo, se on aina kallista. Niinpä latausratkaisuun ei kannata suhtautua ylimääräisenä kustannuseränä, vaan lataamiseen kannattaa panostaa siinä missä muuhunkin kalustoon. 

Oli kyseessä sitten bussi tai kuorma-auto, akkujen tulee latautua ajosuunnitelman mukaan. Jos latausjärjestelmään tulee jokin vika, ongelma pitää saada ratkaistua mahdollisimman nopeasti. Käytännössä tämä vaatii toimivaa etähallintajärjestelmää, sillä paikan päälle saapuvan huoltohenkilön odottelussa tuhlaantuu lisää liiketoiminnan kannalta arvokkaita minuutteja. 

Oletko kiinnostunut yrityksesi raskaan kaluston sähköistämisestä?

Voit aloittaa yrityksesi latausratkaisun hankinnan tilaamalla maksuttoman kartoituksen, joka ei sido sinua mihinkään. 

3. Ammattiliikenteelle suunnatun sähköajoneuvojen latausratkaisun kustannukset

Sähköiseen ajokalustoon siirtyminen on iso investointi. Latausratkaisun hankinta ei tarvitse sitä olla, sillä Plugitin Caas (Charging as a Service) -palvelumallin ansiosta yritys saa latausratkaisun saa käyttöön ilman alkuinvestointia. 

Palvelumallissa Plugit ottaa vastuun latausinfrastruktuurin toimittamisesta ja yritys voi hyödyntää latausratkaisua käyttöön perustuvalla veloituksella sitomatta hankkeeseen merkittävästi omaa pääomaa. Palveluntuottajana Plugit pitää huolen siitä, että latauslaitteet ovat aina käyttökunnossa, niitä on riittävästi tarpeen mukaan sekä lataamisen kustannukset kohdistetaan käyttöperustaisesti. 

Lataaminen palveluna on vaihtoehto investoinnille ja tehokas keino ennakoida lataamisesta aiheutuvia kustannuksia. CaaS-palvelumallin tavoitteena on nopeuttaa siirtymää kohti sähköistä liikennettä poistamalla epävarmuustekijöitä ja investointitarvetta. 

Palveluun sisältyy laitteiden ja palveluiden lisäksi kaikki järjestelmän elinkaaren aikaiset kustannukset. Tulevaisuudessa lisääntyvien lataustarpeiden mukaisesti Plugit vastaa järjestelmän kapasiteetin lisäämisestä valmiuden puitteissa ilman erillisiä kustannuksia.

Plugit CaaS on joustava ja huoleton tapa järjestää raskaan kaluston lataaminen ilman satojen tuhansien eurojen kertainvestointia. 

4. Latausratkaisun hankinta ja tuet logistiikkayritykselle

Energiatuki

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin yritysten ja yhteisöjen investointi- ja katselmushankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä, energiansäästöä, energian tuotannon tai käytön tehostamista. Tuella on oltava merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen.

Hankkeen investointikustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa eikä hankkeen koolla ole ylärajaa. Tuki maksetaan raportoitujen toteutuneiden kustannusten perusteella ja tukea voidaan myöntää aikaisintaan rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuksiin.

Lisätietoja Business Finlandin energiatuesta

Sähköautojen latauspisteavustus työpaikoille

ARA myöntää avustuksia työpaikoille asennettaviin sähköautojen latauslaitteisiin.

Avustuksella voidaan hankkia ja asentaa sähköautojen käyttökuntoisia latauspisteitä pääsääntöisesti työntekijöiden käyttöön tarkoitetuille pysäköintipaikoille.

Tukea myönnetään 750 euroa latauslaitetta kohden kunhan se täyttää avustusehdot.

Lisätietoja ARA-tuesta

Sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintatuki

Traficomilta voi hakea hankintatukea sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintaan seuraavasti:

Tuen määrä enintään 6 000 euroa,
jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 3 501 kilogrammaa;

Tuen määrä enintään 12 000 euroa,
jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 6 000 kilogrammaa;

Tuen määrä enintään 18 000 euroa,
jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 16 000 kilogrammaa;

Tuen määrä enintään 25 000 euroa,
jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 26 000 kilogrammaa;

Tuen määrä enintään 40 000 euroa,
jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 18 000 kilogrammaa ja yhdistelmämassa vähintään 40 000 kilogrammaa, tai ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 38 000 kilogrammaa;

Tuen määrä enintään 50 000 euroa,
jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 26 000 kilogrammaa ja yhdistelmämassa vähintään 60 000 kilogrammaa;

Ennen ajoneuvon sitovaa hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta tuen hakijan tulee toimittaa hakemus, josta ilmenee suunnitelma ajoneuvon hankinnasta.

Lisätietoja Traficomin hankintatuesta

5. Raskaan kaluston latausratkaisun huolto ja ylläpito

Kuten todettua, liiketoiminta edellyttää, että lataaminen toimii säästä ja vuorokaudenajasta riippumatta. Muun kaluston ohella myös latauslaitteistoa tulee huoltaa ja ohjelmistoja päivittää. Raskaan liikenteen latausratkaisut erilaisine integraatiorajapintoineen ovat huipputeknologiaa, jotka toimiakseen edellyttävät päivityksiä ja ylläpitotoimenpiteitä. Jatkuva ylläpito ja ennakoiva huolto kuuluvat olennaisena osana Plugitin tapaan toimia. 

Etähallinnan ansiosta suurin osa ongelmista on ratkaistavissa heti ilman että itse laitteeseen tarvitsee edes koskea. Mikäli ongelmatilanteessa pitää kutsua huoltohenkilökuntaa paikalle, odottelussa tuhlaantuu arvokasta ajoaikaa. Etähallinta mahdollistaa yleisimpien ongelmatilanteiden ratkaisun saman tien. Esimerkiksi latauskaapelin vapautus, lataamisen aloitus ja lopetus voidaan hoitaa etäyhteyden avulla.

6. Yleisiä kysymyksiä raskaan liikenteen sähköistämisestä/latausratkaisusta

Ilmassa on ennusmerkkejä että lähivuosina markkinoille on tulossa MCS-latauslaitteita, jotka pystyvät antamaan jopa megawatin verran tehoa. Mahdollisimman suuri latausteho ei kuitenkaan aina ole se kustannustehokkain keino, sillä suuri latausteho edellyttää todella isoja akkukokoja ollakseen järkevä toteuttaa. Mitä pidempään auto seisoo, sitä pienempi latausteho riittää.

Nykyisellä CCS-pikalatauksella saavutetaan 360kW latausteho, joka on tällä hetkellä suurin mitä autot pystyvät vastaanottamaan. Sillä pääsee jo pitkälle. Toisaalta jos autoa lastataan hyvin lyhyen aikaa, suurteholataus lastauslaiturilla voi olla järkevä toteutustapa jotta auto saadaan nopeasti liikkeelle ja toisaalta myös lastausalue vapaaksi seuraavaa varten. Tosin megawateissa mitattavan suurteholatauksen suunnittelussa verkon vaatimukset saattavat asettaa rajoituksia.

7. Case-esimerkkejä asiakkaistamme

Kiinnostaako millaisia ratkaisuja olemme asiakkaillemme tuottaneet? Siirry painikkeen avulla katsomaan kaikki referenssimme sähköautojen latausratkaisuista, joita olemme ammattiliikenteen toimijoille tuottaneet.

Scroll to Top

SOITA MEILLE
0207 350 330

LÄHETÄ SÄHKÖPOSTIA

asiakaspalvelu@plugit.fi

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Oli mielessäsi pieni tai iso toive tai kysymys, jätä yhteystietosi ja me palaamme asiaan pikimmiten! Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään.

Asiani koskee*
Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Plugit Caas - oppaan lataus

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Asiantuntijatapaamisen ajankohta

Nimi*
Ehdota meille sinulle sopivaa ajankohtaa, palaamme pian asiaan.
Tietosuoja*

Taloyhtiön lataustapakartoitus

Kartoituksen tilaaja*
Tietosuoja*

Lataa ”Sähköauton latausjärjestelmä työpaikalle” -opas

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lataa ”Sähköauton lataus taloyhtiössä” -opas

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lataa ”Sähköauton kotilataus” -opas

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.